Dilluns, 19 de febrer de 2018

ENTITATS//

CARMEL MISSIONER SEGLAR
C/ Indústries 5,
08820, El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tf: 93 379 50 89
A/e: cmsbadalona@yahoo.es; cmsprat@yahoo.es; spaincms@yahoo.es
Web:http.//www. cms-iberia.blogspot.com

Finalitat: Promoure i potenciar la vida i missió del laic a l’església i arreu del món. El CMS neix a l’església per a l’església. La seva finalitat és:

- Testimoniar la grandesa de la vocació cristiana en el misteri de comunió eclesial.

- Ésser signe de petites esglésies i membre actiu de l’Església.

- Fer créixer l’oració com a tracte d’amistat amb Déu i com viure d’universalitat eclesial, a la llum de la Paraula i de la història.

- Promoure els valors de l’escolta, la reflexió i la contemplació com a camí personal cap a   l’interioritat.

- Oferir un estil de viure senzill, alegre i de treball.

- Restar en actitud de servei als germans, atenent les urgències de l’església i la societat.

- Col·laborar en la transformació de la societat, per a que sigui més justa i solidària, segons l’Evangeli.

- Contemplar a Maria com a model, mare i companya amb l’objectiu de viure en comunió amb Déu i els germans.

Mètodes i mitjans: Es basa en cinc pilars que són: Església, Oració, Missió, Maria i formació.

Modalitat: Associació Internacional privada de laics.

Aprovació:Vaticana: El 20 de març de 1996, el Consell Pontifici per als Laics, decreta l’aprovació dels estatuts “ad experimentum” i el reconeixement del CMS com Associació Internacional privada. El 2 d’abril de 2006, es decreta l’aprovació definitiva dels estatuts.

Civil: El 26 d’abril de 2010 és inscrita en el Registre de Entitats Religioses del Ministeri de Justícia.

Implantació diocesana: 2 Grups. Un grup al Prat del Llobregat i un altre grup a Badalona.

Àmbit: Internacional

Relacions estables amb altres institucions:
Carmelites Missioneres (CM), Pares Carmelites Descalços, Prokarde, Xarxa de Laics, Centre de Promoció social Francesc Palau.

Responsable: Lluïsa Jerez (656590601)

Germana Assessora: Pilar Munill.

 

Diumenge, 18 de febrer de 2018
Lectures i Comentaris
DIUMENGE I DE QUARESMA / Cicle B Lectura primera Gn 9,8-15 Aliança de Déu amb Noè, salvat de la...
Diumenge, 11 de febrer de 2018
Lectures i Comentaris
DIUMENGE VI DURANT L'ANY / Cicle B Lectura primera Lv 13,1-2.45-46 Salm responsorial 31,1-2.5.11...
Espai per la Reflexió
  AFRICA
AFRICA Se sap ara ja que el continent Africà pasará en 25 anys a doblar la seva població, al mateix temps que augmentar la seva pobresa entre un 25/50%. Portem ja alguns anys que els pobles d’Africa (subsaharians i centrals) estan migrant a Europa, cercant un futur millor per a llurs...
Vols rebre informació de la Delegació Seglar?